Lipon

Lipon

Loipon ansan;wou]@ `e]`proceu,y@ maren`cmou `epiran@ `nte Pa=o==c I=y=c .

Je tenna`cmou `erok@ `w Pa=o==c I=y=c@ nahmen qen Pekran@ je anerhelpic `erok

E;renhwc `erok@ nem Pekiwt `n`aga;oc@ nem Pi`pneuma e;ouab@ je (ak`i) akcw] `mmon.

Doxa Patri ke Ui`w@ ke `agi`w ` Pneumati@ ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn.