Ekhrestos analem

Ekhrestos analem

,rictoc anelum'uc ton ouranon exapectile paraklyton to `pneuma to`agion zwyn ,aricamenoc `epitwn 'u,wn `ymwn.

Doxa Patri ke Ui`w ke `agi`w P=n=ati@ ke nun ke `a`i ke ictoc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn.