Cinquième Doxologie

Cinquième Doxologie

Eta piwp `i `eZa,ariac@ `etale ou`c;oinoufi `e`pswi@ afse `eqoun
`epiervei@ afjwk `mpefsemsi `ebol.

Ouaggeloc afouonhf `erof@ caouinam `mpima`nerswousi@ eftale
ou`c;oinoufi `e`pswi@ je `mpererho] Za,ariac.

Afnau gar `epektaio@ ouoh tek`chimi Elicabet@ ec`emici nak `nousyri@
ek`emou] `epefran je Iwannyc.

Ouoh Za,ariac piouyb@ caouinam `mpima`nerswousi@ ef,w
`mpi`c;oinoufi@ Gabriyl afcaji nemaf.

Je tek`chimi Elicabet@ ec`emici nak `nousyri@ `ere ourasi swpi nak@ nem
ou;elyl qen pefjinmici.

Je pwc vai naswpi `mmoi@ `epidy aierqello@ ouoh ta`chimi Elicabet@ oua
[ryn te ec`emici an.

Ek`eswpi ek,w `nrwk@ satoumici `mpi`alou@ ausannau `nje nekbal@
`,na]`wou `m`Vnou] `mpIcrayl.

Auouwrp `nGabriyl@ `ebolhiten `pouro `nte `p`wou@ `eoubaki `nte ] Galilea@ `epecran pe Nazare;.

Ha ou`alou `mpar;enoc@ `ebolqen `pyi `nDauid@ `epecran pe Mariam@
`tseri `m`pouro Dauid.

Akswpi ek]nom] nac@ je rasi ounof `mmo@ je ,ere ;ye;meh `n`hmot@
ouoh `P[oic sop neme.

,ere ne `w ]par;enoc@ ]ourw `mmyi `naly;iny@ ,ere `psousou `nte
penjenoc@ are`jvo nan `nEmmanouyl.

Ten]ho aripenmeu`i@ `w ]`proctatyc etenhot@ nahren Pen=o=c I=yc
P=,=c@ `ntef,a nennobi nan `ebol.