Tolithos Fragicentos

Tolithos Fragicentos

Tou li;ouc `vragic;en toc `upo twn ioudewn@ ke ctratiw twn vilac contwn to a,ranton cou cwma@ `anectyc tri`ymeroc cwtyr@ dwroumenoc tw kocmw tyn dwyn@ di`a touto `edunamic twn ouranwn `ebown ci zw`odota@ doxa ty `anactaci cou,ricte@ doxa ty bacilia cou@ doxa ty oikonomia cou@ mone vilan`;rwpe