Iparthenos

Iparthenos

Ypar;enoc cymeron ton `uperoucion tikti@
ke ygyto cpyleon tw aprocitw `procagi@
aggeli meta pimenwn doxologouci@
magi de meta acteroc `odiporouci@
di `ymac gar egenny;y@ pedion neon@ `o`proewnwn ;eoc.

Pijinmici `mpar;enikon ouoh ninakhi `m`pneumatikon ou`svyri `mparadoxon kata nicmyi `m`provytikon